|
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP MÔI TRƯỜNG

Environment Progress Credit (EPC)

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Những thách thức về môi trường ở Việt Nam

Ô nhiễm môi trường do đô thị hóa và công nghiệp hóa tại Việt Nam

 • Ô nhiễm do khí thải phương tiện giao thông
 • Ô nhiễm do cụm công nghiệp/ đô thị
 • - Chất lượng không khí của chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) tại Việt Nam đứng thứ 159 trên 180 quốc gia (WEF).
 • Ô nhiễm sông, hồ
 • - Nhiều chất thải công nghiệp không được xử lý/ không đủ hệ thống xử lý nước thải đô thị.
 • Phụ thuộc nhiều vào bãi thải hơn là quy trình xử lý rác thải
 • - Hàng triệu tấn chất thải rắn hàng năm được xử lý tại các bãi chôn lấp.

NUÔI DƯỠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

EPC là chương trình khuyến khích các công ty đóng góp vào bảo vệ môi trường

Chương trình EPC sẽ:

Đánh giá, định lượng những đóng góp cho môi trường của các doanh nghiệp
Hỗ trợ, tặng thưởng cho các doanh nghiệp theo những đóng góp cho môi trường

Mục tiêu EPC

Mục tiêu ngắn hạn
Mục tiêu
ngắn hạn
 • Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ môi trường
 • Thu hút những doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường tham gia Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)
 • Cải thiện mức độ bền vững của doanh nghiệp
Mục tiêu dài hạn
Mục tiêu
dài hạn
 • NIC trở thành điểm sáng của ngành công nghiệp môi trường toàn cầu
 • Việt Nam phát triển bền vững

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH EPC

Đăng ký tại đây

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH EPC

tidy
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY